Connect with us

Επικαιρότητα

Motor oil:Καταβολή κερδών ύψους 10,6 εκατομμυρίων ευρώ στο προσωπικό

Published

on

«Να προσπαθήσουν και να καταφέρουν να φτιάξουν τη χώρα όπως πρέπει», ευχήθηκε ο Πρόεδρος του Ομίλου Motor Oil, Βαρδής Βαρδινογιάννης, μιλώντας προς τους μετόχους στο πλαίσιο της ετήσιας ΓΣ. Στη συνέλευση αποφασίσθηκε η διανομή πρόσθετου μερίσματος 0,95 ευρώ ανά μετοχή, καθώς η εισηγμένη εταιρεία είχε διανείμει το 2018 πρόσθετο προμέρισμα ύψους 0,35 ευρώ. Η καταβολή θα γίνει στις 3/7/2019.

Σε σχέση με το φορολογικό ζήτημα της επιστροφής του 5% του παρακρατηθέντος φόρου από το περσινό προμέρισμα, εκτιμήθηκε ότι θα γίνει μέσω των ετήσιων φορολογικών δηλώσεων, δεδομένου ότι η εισηγμένη πέρυσι κατέβαλε το σύνολο των προβλεπόμενων φόρων. Επίσης, η ΓΣ αποφάσισε την καταβολή 10,6 εκ. ευρώ από τα κέρδη ως bonus στο προσωπικό της επιχείρησης.

Η Διοίκηση ξεκαθάρισε πως δεν τίθεται θέμα από τη λειτουργία του διυλιστηρίου στη Σμύρνη, καθώς η Τουρκία είναι ελλειμματική σε προϊόντα πετρελαίου και η εξέλιξη αυτή δεν επηρεάζει τις πωλήσεις της ΜΟΗ. Ακόμη, δεν θα επηρεάσουν την εταιρεία οι θεσμικές εξελίξεις στον χώρο του ναυτιλιακού καυσίμου, παρά το γεγονός ότι δεν έχει προχωρήσει σε σχετικές επενδύσεις. Συγκεκριμένα, με ένα μέρος της υπάρχουσας παραγωγής της θα εξυπηρετεί τη ναυτιλία, ενώ για το υπόλοιπο τμήμα της παραγωγής της έχει ήδη βρει τρόπους διάθεσής του.

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2019


Σύμφωνα με την ενότητα 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε την 5η Ιουνίου 2019 στις 12:00 στο Ξενοδοχείο Athens Plaza, Πλ. Συντάγματος και παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 79,10% του μετοχικού κεφαλαίου.

Ενεκρίθησαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1: Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2018 (απλή – ενοποιημένη) καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα 2: Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της Εταιρείας για τη χρήση 2018 και απηλλάγησαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2018.

Θέμα 3: Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο τα μέλη του οποίου είναι: Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης, Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης, Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης, Πέτρος Τζ. Τζαννετάκης, Δημοσθένης Ν. Βαρδινογιάννης, Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης, Μιχαήλ – Ματθαίος Ι. Στειακάκης, Θεοφάνης Χρ. Βουτσαράς, Νίκη Δ. Στουφή, Αντώνης Θ. Θεοχάρης, Αναστάσιος – Ηλίας Χρ. Τριανταφυλλίδης και Παναγιώτης Ι. Κωνσταντάρας. Τα τρία τελευταία μέλη του Δ.Σ. είναι μη εκτελεστικά ανεξάρτητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης. Η Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα θα πραγματοποιηθεί σύντομα.

Θέμα 4: Ορίστηκε η Επιτροπή Ελέγχου ως εξής: Παναγιώτης Ι. Κωνσταντάρας – Πρόεδρος (Ανεξάρτητος βάσει Ν. 3016/2002), Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης – Τακτικό Μέλος, Κωνσταντίνος Ν. Θανόπουλος – Τακτικό Μέλος (Ανεξάρτητος βάσει Ν. 3016/2002). Αναπληρωματικό Μέλος: Νίκη Δ. Στουφή.

Θέμα 5: Εγκρίθηκε η διάθεση κερδών της χρήσης 2018 και το συνολικό μέρισμα για τη χρήση 2018 ποσού Ευρώ 1,30 ανά μετοχή. Με δεδομένο ότι στις 17 Δεκεμβρίου 2018 κατεβλήθη ποσό Ευρώ 0,35 ανά μετοχή ως προσωρινό μέρισμα, το υπόλοιπο μερίσματος χρήσης 2018 ανέρχεται σε Ευρώ 0,95 ανά μετοχή. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ημερομηνίες αποκοπής δικαιώματος, αρχείου δικαιούχων μετόχων εγγεγραμμένων στο Σ.Α.Τ. (record date) και έναρξης πληρωμής υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2018 ως ακολούθως: Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019, ημερομηνία αρχείου δικαιούχων (record date) Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019, ημερομηνία έναρξης πληρωμής Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019. Η καταβολή του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2018 θα πραγματοποιηθεί μέσω Πληρώτριας Τράπεζας. Με νεότερη ανακοίνωση η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για τις λεπτομέρειες καταβολής του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2018.

Θέμα 6: Εξελέγη ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής για τη χρήση 2019 και εγκρίθηκε η αμοιβή τους.

Θέμα 7: Εγκρίθηκε η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018 και προ-εγκρίθηκαν οι αμοιβές τους για τη χρήση 2019.

Θέμα 8: Εγκρίθηκε η προκαταβολή αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για το διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Θέμα 9: Εγκρίθηκε η διανομή μέρους των καθαρών κερδών χρήσης 2018 στο προσωπικό και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και παρασχέθηκαν οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις.

Θέμα 10: Εγκρίθηκε η Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 11: Εγκρίθηκε η τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας στο πλαίσιο της εναρμόνισης του με το Νόμο 4548/2018.

Share this…
Continue Reading
Δημοφιλέστερα

2741076901 | info@mypressnet.gr


Copyright © 2022.Powered by Mindlabz