Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (αίθουσα
Συμβουλίου άνωθεν του Πολυϊατρείου) της Κοινότητας , την 6 η
Νοεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 για Τακτική
Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 83,88,89 του
Ν. 3852/10 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν καθώς και την υπ΄αρίθμ.
88/2019 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ για την συζήτηση και λήψη των παρακάτω
θεμάτων:

  1. Περί Γνωμοδότησης για την κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος
    Εκτελεστέων Έργων, έτους 2020.