Την 8η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30, σε τακτική συνεδρίαση για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, κατόπιν ματαίωσης της από 07.11.2019 συνεδρίασης, λόγω έλλειψης απαρτίας:

  1. Γνωμοδότηση περί αναπροσαρμογής ή μη, τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2020 και τροποποίηση ή μη των αποφάσεων περί της μείωσης τελών καθαριότητας και φωτισμού σε ευπαθείς
    ομάδες Δήμου.
  2. Γνωμοδότηση περί αναπροσαρμογής ή μη, του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων.
  3. Γνωμοδότηση περί κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων( Τ.Π.Ε.Ε.), για το έτος 2020.
  4. Επί αιτήματος κ. Κίμωνα Σούτσου, προέδρου Δ.Σ. του Ναυτικού Ομίλου “ΜΑΥΡΟΛΙΜΝΗΣ”, περί περί μετονομασίας του λιμένα Μαυρολίμνης, της κοινότητας Πισίων.
  5. Επί αιτήματος κ. Αναστασίου Οικονομοπούλου και λοιπών οικιστών, περί ηλεκτροδότησης της οδού Ηπείρου στον Σχίνο, της Κοινότητας Πισίων.