Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου άνωθεν του Πολυϊατρείου) της Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων , στις 18 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 για Τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 83,88,89 του Ν. 3852/10 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν καθώς και την υπ΄αρίθμ. 88/2019 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ για την συζήτηση και λήψηΤακτικ των παρακάτω θεμάτων:

1) Περί τοποθέτησης Μπράτσων σε υπάρχουσες κολώνες Δημοτικού
φωτισμού της ΔΕΗ, στους Αγίους Θεοδώρους .

2) Περί άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής αορίστου διάρκειας
της ANCUTA IRIMIEA του CONSTANTIN ,σε ΚΥΕ που λειτουργεί επί
της οδού Π.Ε.Ο.Α.Κ. Αγίων Θεοδώρων αορίστου διάρκειας.