Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 23η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 3:00 μ.μ.  σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση  επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Ορισμός εκπροσώπου Δήμου και καθορισμός των θέσεων που                           αυτός θα τηρήσει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ “ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.” την 27η Δεκεμβρίου 2019, στα παρακάτω θέματα:

α) Έγκριση τροποποιήσεων του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν. 4548/2018 και κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο.

β) Έγκριση της αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Λήψη Απόφασης επί του αιτήματος της μισθώτριας εταιρείας “Β. ΜΑΝΤΑΣ – Χ. ΜΑΝΤΑΣ Ο.Ε.” σχετικά με τη μίσθωση του κτιρίου της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 2.

δ) Ανακοινώσεις και Προτάσεις.

            2.Παραχώρηση ή μη, αντί μισθώματος, χρήσης δημοτικού ακινήτου για ορισμένη χρονική διάρκεια, προκειμένου να μετεγκατασταθεί ο τερματικός σταθμός του ΚΤΕΛ Λουτρακίου στο Ο.Τ. 422.  

            3.Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου ως αναπληρωματικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου.

            4.Έγκριση μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους (14η).

            5.Αποδοχή ποσού #58.920,00# € από ΥΠ.ΕΣ. (ΚΑΠ 2019) για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Σχολείων του Δήμου (Δ’ κατανομή έτους  2019) και κατανομή αυτού στις Σχολικές Επιτροπές.

            6.Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 160/2017 Α.Δ.Σ. περί σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου “Προστασία πρανών και ασφαλής διέλευση οχημάτων στην παραλιακή Σχίνος – Αλεποχώρι”.

            7.Συμμετοχή ή μη του Δήμου μας στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, για το έτος 2020.

            8.Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί δημοτικής οδού στις εγκαταστάσεις μηχανουργείου φερόμενης εκμετάλλευσης Στέφανου-Κριστιάν Πάπαρη στη θέση “Παλιά Γέφυρα” της Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας.

            9.Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί  αγροτικής  οδού στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας παραγωγής μεθυλεστέρα της εταιρείας GF ENERGY ΑΒΕΕ στη θέση “ΚΟΠΡΙΣΙΑ Σουσακίου” της Κοινότητας Αγ. Θεοδώρων.