Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την 21 η Oκτωβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:30 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Εισήγηση επί της μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους(11 η ).
2.Εισήγηση επί της μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους (12 η ).
3.Τροποποίηση της υπ΄αρίθ. 96/2019 Α.Ο.Ε. περί έγκρισης του 3 ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση της προμήθειας καυσίμων – λιπαντικών για την κίνηση των μεταφορικών μέσων και πετρελαίου θέρμανσης έτους 2019.
4.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης κατόπιν αιτήματος τρίτου για ανάκληση του υπ΄αρίθ. 21863/2009 εγγράφου της Δ/νσης Τ.Υ. του Δήμου μας .
5.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης περί σύναψης ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ Δήμου και τρίτων .
6.Σύναψη ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ Δήμου και τρίτων .
7.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για ανάληψη ενεργειών, ενώπιον των Αρμοδίων Αρχών, κατόπιν υβριστικών αναρτήσεων τρίτων κατά του Δήμου.
8.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων ανέγερσης & διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών ετών 1999 έως 2009 .
9.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων ανέγερσης & διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών ετών 2007 έως 2009 .
10.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων ανέγερσης & διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών ετών 2010 έως 2011 .
11.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων ανέγερσης & διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών ετών 2008 έως 2009 .

12.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων ανέγερσης & διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών ετών 2010 έως 2011.
13.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου και Αντιδημάρχων εκτός έδρας (Νοέμβριος 2019). Εξειδίκευση πίστωσης.