Την 7η Noεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της Υπηρεσίας λειτουργίας Μουσικής Σχολής Δήμου (65/2019 μελ.).
2.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας κάδων απορριμμάτων διαφόρων ειδών (64/2019 μελ.).
3.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της Υπηρεσίας αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων (59/2019 μελ.).
4.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής – αιτήσεως ακυρώσεως Αφροδίτης χας Κων/νου Οικονόμου κατά του Δήμου μας .
5.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αιτήσεως ακυρώσεως Παντελέων Χαράλαμπου κατά του Δήμου μας .
6.Έγκριση μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του ν.π.δ.δ. ΄΄Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων (ΜΕΡΙΜΝΑ)΄΄.
7.Σύναψη ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ Δήμου και τρίτων .
8.Έγκριση 2 ου Α.Π.Ε. του έργου: Κατασκευή πλατείας Παυσανία στο Σχοίνο (40/2018 μελ.).
9.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωσή της.
10.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωσή της.
11.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων Κ.Ο.Κ.