Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 24η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:30 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1.Εκλογή εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου.
2.Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. Δήμου μας “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου Περαχώρας”.
3.Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. Δήμου μας “Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων (ΜΕΡΙΜΝΑ)”.
4.Έγκριση μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους (11 η ).
5.Έγκριση μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους (12 η ).
6.Επιχορήγηση πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων Δήμου μας για το έτος 2019.

7.Επιβολή και καθορισμός ή μη προστίμου για παράβαση του Νόμου περί υπαίθριας διαφήμισης.
8.Χορήγηση ή μη στη ΜΟΥΛΟΥΔΗ Ελένη άδειας εγκατάστασης & λειτουργίας ψυχαγωγικών παιδειών εντός του πάρκου Ειρήνης στο Λουτράκι, διάρκειας ενός έτους. Καθορισμός ύψους τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου & εγγυητικής επιστολής.