Την 18η Νοεμβρίου 2019, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη  απόφασης  επί των  κατωτέρω  θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Προέλεγχος οικονομικού απολογισμού Δήμου έτους 2017.

2.Προέλεγχος ισολογισμού  Δήμου έτους 2017.

3.Εισήγηση επί της μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους(13η).

4.Γνωμοδότηση περί αναπροσαρμογής ή μη φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2020 .

5.Γνωμοδότηση περί αναπροσαρμογής ή μη τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2020.

6.Έγκριση απόδοσης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής για την κάλυψη δαπανών προς τη ΔΕΔΔΗΕ. Απαλλαγή υπολόγου.

7.Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής για την κάλυψη δαπανών προς τη ΔΕΔΔΗΕ. Ορισμός  υπολόγου.

8.Εξειδίκευση πίστωσης για την διοργάνωση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Drift στο Λουτράκι.

9.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση επί αιτήσεως ακυρώσεως του Δήμου μας κατά της Επιτροπής του άρθρου 152 του ν. 3463/2006 Περιφέρειας Πελοποννήσου.

10.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αιτήσεως ακυρώσεως Παπανδρέου Φωτίου του Ιωάννη -Ε.Δ.Ε. κατά Δήμου.