«Μετά από συνεχείς διαμαρτυρίες καταγγελίες, τόσο των μελών μας, όσο και Καταναλωτών που δεν είναι μέλη μας, καθώς και τις εξαγγελίες της ένωσης ελληνικών τραπεζών, καθώς και των επιμέρους τραπεζικών ιδρυμάτων αναφορικά με εξοντωτικές επιβολές προμηθειών σχεδόν σε κάθε είδους συναλλαγές των Καταναλωτών με τις Τράπεζες και διαπιστώνοντας την παράδοξη κυβερνητική αβελτηρία, ασκήσαμε παρέμβαση τόσο προς την κυβέρνηση και τα κόμματα της Βουλής όσο και την ένωση ελληνικών τραπεζών, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρουμε:

Το θέμα επιβολής προμηθειών σε στις συναλλαγές των Καταναλωτών που αφορούν προμήθεια ή έξοδα για την κατάθεση σε λογαριασμό τρίτου που είναι πελάτης του πιστωτικού Ιδρύματος, έχει επιλυθεί ήδη από του έτους 2003 οπότε με τις δικαστικές αποφάσεις με αριθμό 5253/2003, και 6291/2000 του Εφετείου Αθηνών καθώς και 1119/2002 και 1208/1998 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, οι οποίες έχουν καταστεί αμετάκλητες, καθώς και την απόφαση υπ’ αριθμ. 961/2007 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με συνέπεια να έχει απαγορευθεί να επιβάλλεται προμήθεια ή έξοδα για κατάθεση σε λογαριασμό τρίτου που είναι πελάτης πιστωτικών ιδρυμάτων, δυνάμει της με αριθμό Z1−798/25.6.2008 απόφαση του υπουργού ανάπτυξης περί απαγορεύσεως αναγραφής Γενικών Όρων Συναλλαγών που έχουν κριθεί καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις.

Σημειωτέον ότι κατά της απόφασης αυτής, η ένωση ελληνικών τραπεζών με τα μέλη της προσέφυγε ενώπιον του συμβουλίου της επικρατείας με αίτημα την ακύρωση της απόφασης αυτής, αίτηση ακύρωσης που απορρίφθηκε, με αποτέλεσμα η απόφαση Z1−798/25.6.2008 να αποτελεί κανονιστική διάταξη δικαίου που δεν μπορεί να παραμεριστεί.

Στα πλαίσια αυτά και σε περίπτωση που η Ένωση Ελληνικών τραπεζών με τα μέλη της δεν συμμορφωθεί και δεν άρει τις μη νόμιμες προμήθειες που επιβάλλει, το ΙΝΚΑ Κορινθίας μαζί με την Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας, της οποίας είναι μέλος, θα ενεργήσει τα νόμιμα προς προστασία όλων των Καταναλωτών».

Κόρινθος 12/11/2019

Με εξουσιοδότηση ΔΣ

Ινστιτούτο Καταναλωτών (ΙΝΚΑ) Κορινθίας