Ικανοποιώντας το αίτημα φορολογουμένων και λογιστών το υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVlD-19» διάταξη με την οποία θεωρούνται ως εμπρόθεσμες οι καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών ημερολογιακού έτους 2014 που υποβλήθηκαν από 21.1.2016 έως και 25.1.2016. Έτσι τυχόν πρόστιμα, που έχουν επιβληθεί, ακυρώνονται ή, εφόσον έχουν εισπραχθεί, συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές και, εάν δεν υπάρχει οφειλή επιστρέφονται.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση θεωρούνται ως εμπρόθεσμες οι καταστάσεις φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, που υπεβλήθησαν από 21 έως και 25 Ιανουαρίου 2016 και αφορούν στο ημερολογιακό έτος 2014. Η προθεσμία για την υποβολή των καταστάσεων αυτών έληγε αρχικά στις 20.01.2016, ανακοινώθηκε, όμως, παράταση αυτής μέχρι και την 25 Ιανουαρίου 2016.

Επειδή, όμως, η σχετική απόφαση περί παρατάσεως δεν εξεδόθη, κρίθηκε αναγκαία η προτεινόμενη ρύθμιση με βάση τις αρχές της χρηστής διοικήσεως και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης των φορολογουμένων, ώστε αφενός να μην επιβληθούν τα πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής, ενώ σε περίπτωση που αυτά έχουν επιβληθεί, να ακυρωθούν ή εφόσον έχουν εισπραχθεί να συμψηφιστούν με τυχόν οφειλές και στην περίπτωση που δεν υπάρχου οφειλές να επιστραφούν, κατά περίπτωση.

Η διάταξη για τις καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών αναφέρει τα εξής:

«Στο τέλος του άρθρου 72 του ν. 4174/2013 (Α’ 170), προστίθεται παρ. 56 ως εξής: «56. Καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών, για το ημερολογιακό έτος 2014 που υπεβλήθησαν από 21.1.2016 έως και 25.1.2016 θεωρούνται ως εμπρόθεσμες. πρόστιμα που έχουν επιβληθεί ακυρώνονται ή, εφόσον έχουν εισπραχθεί, συμψηφίζονται με οφειλές και, στην περίπτωση που δεν υπάρχει οφειλή, επιστρέφονται».

Πηγή: newsbomb.gr