Εγκρίθηκε η κίνηση διαδικασιών πλήρωσης τριών (3) θέσεων μονίμου προσωπικού κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) με προκήρυξη του ΑΣΕΠ

Σύμφωνα με έγγραφο του ΜΤΠΥ το οποίο περιλαμβάνει την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου εγκρίθηκε η κατανομή τριών (3) θέσεων μονίμου προσωπικού κατηγορίας ΠΕ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων που εδρεύει στην Αθήνα μετά από την 16η.07.2020 απόφασης της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού
Συμβουλίου 33/2006 

Σύμφωνα με το έγγραφο προβλέπεται η αποστολή των απαιτούμενων προσόντων ανά κλάδο/ειδικότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 109/2018 «Οργανισμός Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ)» και του Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύει, όπως απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα, προκειμένου να προκηρυχθούν οι παραπάνω εγκεκριμένες θέσεις.

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ( ΚΥΡΙΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ):
Πτυχίο ή δίπλωμα Οικονομικών Σχολών (2 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού)
Πτυχίο ή δίπλωμα Νομικής Σχολής (1 θέση κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού)
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ)
-ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: ΟΧΙ
-ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων, (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

«Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα»

-ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Επιθυμητός
ΦΟΡΕΑΣ: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΑΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΤΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑΙΩΝ
-ΕΜΠΕΙΡΙΑ: ΟΧΙ
-ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ (όπου προβλέπεται):
-ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ: ΟΧΙ
-ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Οι υποψήφιοι έχουν ως αντικείμενο απασχόλησης την υποστήριξη των λειτουργικών αναγκών των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του Μ.Τ.Π.Υ. για την εξυπηρέτηση του σκοπού
του, δηλαδή την κατ’ αναλογία των καταθέσεων του κάθε μετόχου, παροχή μερίσματος ή άλλου βοηθήματος στους δικαιούχους του Μ.Τ.Π.Υ. και τα μέλη των οικογενειών τους, και η παροχή χρηματικών διευκολύνσεων στους μετόχους και μερισματούχους.

πηγή: dikaiologitika.gr