ΘΕΜΑ: «Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονή εκδρομέων σε εθνικούς

δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές»

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3013/2002 περί «Αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις».
(ΦΕΚ: 102/Α ́/01.05.2002), όπως αυτός ισχύει σήμερα.
2. Τα άρθρα 113, 114, 159, 160 κ ́ 186 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ: 87/Α ́/07.06.2010).
3. Το Ν.4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της
Γενικής Γραμματείας της Πολιτικής Προστασίας, κ.λ.π» (ΦΕΚ: 73/Α ́/24.03.2014), όπως αυτός ισχύει
σήμερα.
4. Το Ν.4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47/Α ́/11.05.2015), όπως αυτός ισχύει
σήμερα.
5. Το Π.Δ.575/1980 «Περί κηρύξεως ιδιαιτέρως ευαίσθητων εις πυρκαγιάς περιοχών δασών και δασικών
εκτάσεων ως επικίνδυνων» (ΦΕΚ 157/Α ́/09.07.1980), όπως ισχύει σήμερα.
6. Το Π.Δ.131/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (ΦΕΚ 224/Α’/27.12.2010), όπως ισχύει
σήμερα.
7. Το Π.Δ.24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ: 20/Α ́/27.01.2015), όπως ισχύει σήμερα.
8. Την υπ’ αριθμ.: 1299/7-4-2003 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, περί: έγκρισης του από 07.04.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη
συνθηματική λέξη ‘Ξενοκράτης’ (ΦΕΚ: 423/Β’/10.04.2003).
9. Το υπ’ αριθμ.: 8797/06-12-2019 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π. με θέμα: «4

η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών, με την κωδική ονομασία ‘ΙΟΛΑΟΣ’
στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «Ξενοκράτης». (ΑΔΑ:
ΩΠ8Α46ΜΤΛΒ-ΥΤΧ)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Δ/νση: Κροκιδά 2, Κόρινθος
Τ.Κ.: 20131
Πληροφορίες: Σπυριδούλα Χρ. Χαρίτου
Τηλ: 2741084654
Fax: 2741073160
e-mail: pppek@pekorinthias.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Κόρινθος, 10 / 07 / 2020
Αριθμ. Πρωτ.: 159626/405

ΠΡΟΣ : Πίνακας Αποδεκτών
ΚΟΙΝ: Πίνακας Αποδεκτών

10. Την υπ’ αριθμ.: 240905/59047/06.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με θέμα:
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας Πελοποννήσου» (ΑΔΑ:
Ω05Τ7Λ1-4Χ5) & (ΦΕΚ: 3498/Β ́/19.09.2019)
11. Το υπ’ αριθμ.: 2934/06.05.2015 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π. με θέμα: «Κατευθυντήριες οδηγίες για την
οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή
εξαιτίας δασικών πυρκαγιών». (ΑΔΑ: 6ΛΗ8465ΦΘΕ-ΝΜΙ)
12. Την υπ’ αριθμ.: 9313/02.06.2020 Απόφαση του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη για την εφαρμογή
του μέτρου απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς,
περιαστικά δάση και εν γένει δασικά οικοσυστήματα υψηλής προστασίας που ευρίσκονται σε περιοχές
υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών (ευπαθείς περιοχές) κατά την αντιπυρική
περίοδο 2020. (ΑΔΑ: ΡΓ2Ξ46ΜΤΛΒ-62Φ)
13. Την υπ. αριθμ.: 86616/03.06.2020 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου με θέμα: «Εξουσιοδότηση Περιφερειαρχών σε θέματα Απαγόρευσης
Κυκλοφορίας στα δάση κατά την αντιπυρική περίοδο 2020». (ΑΔΑ: ΩΥΣΟΟΡ1Φ-ΥΑ5)
14. Την υπ’ αριθμ.: 126333/564/15-06-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου σχετικά με την
εξουσιοδότηση των Αντιπεριφερειαρχών Πελοποννήσου για σύγκλιση Σ.Ο.Π.Π. για την εφαρμογή του
μέτρου απαγόρευσης κυκλοφορίας στην Π.Ε της αρμοδιότητάς τους.
15. Την από 03/07/2020 συνεδρίαση του ΣΟΟΠ Π.Ε Κορινθίας περί δασοπυρόσβεσης για το έτος 2020.

Αποφασίζουμε:

Την απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων και την παραμονή των εκδρομέων στις κάτωθι
περιοχές
Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Λ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
1 Στραβά – Σχίνος
2 Ρέμα Σουρέας – Δρόμος Σχίνου – Αλεποχωρίου (πάνω στο ρέμα)
3 Ρ. Σουρέας – Μαυρολίμνη
4 Πελεκάνι – Μπάπα – Περαχώρα
5 Πίσια – Παναγία Φανερωμένη
6 Παναγία Φανερωμένη – Παλιές Κατασκηνώσεις
7 Πίσια – Ζαραβή
8 Αγ Μαρίνα – Διόκαστρο – Πηγές Σχίνου (τυφλός)
0 Ζαραβή – Μύλοι
10 Ζαραβή – ρ. Σουρέας
11 Μύλοι – Παν. Φανερωμένη
12 Γιανίτση Χωράφια – Χαρβάτι
13 Όσιος Πατάπιος – Πίσια
14 Μύλοι – Χαρβάτι
15 Άγιος Νικολαος (Μαλαγάρι) – Δρόμος Στραβών
16 Δρόμος Στέρνας – Βουλιαγμένη
17 Δρόμος Στέρνας – Βουλιαγμένης – Πυροφυλάκιο Κλίσκα
18 Δρόμος Στραβών – Μυλοκοπή
19 Δρόμος Στραβών – Προσήλια
20 Προσήλια – Παλιόκαστρο
21 Δρόμος Σχίνου Στραβών –όρμος Αγίας Σωτήρας
22 Παλιός δρόμος πάνω από Πίσια (άσφαλτος)
23 Παλιός δρόμος Πισίων – Σχίνου (άσφαλτος)
24 Αντιπυρική λωρίδα σκουπιδότοπος Λουτρακίου – Γερμανικός δρόμος
25 Πίσια – Αγία Τριάδα Περαχώρας
Θ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
1 Λουτράκι – Βερόρι (Γερμανικός)
2 Γερμανικός – Πράθι
3 ΧΥΤΥ Λουτρακίου – Προϊκάμπη

4 Παναγιά Πράθι – Μύλοι
5 Παναγία Πράθι – Κονάκι Σταμούλη
6 Αντιπυρική Βερόρι – Ρέμα Πράθι
7 Βερόρι – Λιοντάρι
8 Κονάκι Σταμούλη – Άγιοι Θεόδωροι
9 Γερμανικός – Ελαιώνας Μπινιάρη
10 Γερμανικός – Αμπέλι Μπινιάρη
11 Δεξαμενή – Γερμανικός
12 Μνημείο Πενήντα Γερμανικός (άσφαλτος)
13 Δρόμος Βερόρι Λιοντάρι – Προφ. Ηλίας (άσφαλτος)
14 Μύλοι – Πηγές Μύλων (χωματόδρομος) Δίπλα στην κοίτη του ρέματος
15 Αντιπυρική λωρίδα Γερμανικός Σπίτι Κυνηγού – Δρόμος Προϊκαμπης
16 Αντιπυρική λωρίδα Γερμανικός – Άγιος Δημήτρης (MOTOR OIL)
17 Αντιπυρική Λωρίδα Βερόρι
Σ ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ
1 Σοφικό – Παναγία Στείρι
2 Σοφικό (Μοναστήρι) – Ντοροβάτα
3 Δρόμος Στείρι – Δρόμος Ντοροβάτας (Συνδετήριος δυτικός)
4 Ντοροβάτα – Λάκκα Γκλιάτα (Συνδετήριος Ανατολικός)
5 Δρόμος Στείρι – Κιουρκατι
6 Μπίστι – Μπούλμπερι Καλογερολίμανο
7 Πύουζα – Προφήτης Ηλίας
8 Προφήτης Ηλίας – Κασιντής
9 Δρόμος Επιδαύρου – Ξέστι – Δρόμος Αγγελοκάστρου – Δήμαινας
10 Δρόμος Πύουζα – Προφήτης Ηλίας – Τζάλικα
11 Δρόμος Επιδαύρου – Κατακάλι (άσφαλτος)
Κ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
1 Ανάληψη Εξαμιλίων – Προφήτης Ηλίας
2 Προφήτης Ηλίας – Αλαμάνο
3 Δρόμος Προφήτη Ηλία – Λεύκα Σολωμού
Τ ΤΕΝΕΑΣ
Δάσος Χιλιομοδίου
1 Αργύρη – Άγιος Νικόλαος
2 Άγιος Νικόλαος- Προσήλια Ντομάτσας
3 Δρόμος Ντομάτσας
4 Δρόμος Κατσούλη
5 Αργύρη – Άγιος Αθανάσιος
6 Αργύρη – Παναγόπουλος
7 Δρόμος Μαυριανης
8 Πίκερι – Αθικιώτικα χωράφια
9 Μαυριανη – Πίκερι
10 Διάφοροι συνδετήριοι μικροί δρόμοι
11 Αντιπυρική ζώνη Ντομάτσας Αγίου Νικολάου
12 Αντιπυρική ζώνη Κατσούλη
13 Αντιπυρική ζώνη Προσήλια Ντομάτσας
14 Αντιπυρική ζώνη Αργυρη
15 Παν Φανερωμένη – Παλιομονάστηρο (άσφαλτος)
ΣΙ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
1 Δρόμος Καισαρίου – Βελίνας – Μπάλτιζα – Γεώτρηση
2 Καφενείο – Δεξαμενή ΥΕΒ Βελίνας
3 Διασταύρωση Αστεροσκοπείου – Προφήτης Ηλίας Μογκοστού
4 Παναγιά Λέχωβας – Παναγία Καισαρίου
5 Δέλπιζα – Σπαρτιάς – Δρόμος Ασπροκάμπου
6 Βελίνα – Αγία Τριάδα
7 Αγία Τριάδα – Στέγαστρο (αναδασώσεις)
8 Βελίνα – Μπάλτιζα
9 Αντιπυρική λωρίδα Μογκοστού

ΣΤ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ
1 Κεφαλάρι – Ισιώματα
2 Λαύκα – Λυκόρεμα – Κάστρο – Αγία Σωτήρα – Βρύση Νανου – Διάσελο Μαδαρας – Διάσελο Καστανιάς
3 Δρόμος Λυκορέματος (Μπαρελος) – Διάσελο Κανδύλας
4 Λαύκα – Αγία Σωτήρα
5 Λυκόρεμα – χωράφι Παπά Τυφλός
6 Δροσοπηγή – Σκαφιδια
Ξ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
1 Βρυσούλα – Λάκκα Μπούκουρα – Δεξαμενή – Ξανθοχώρι
2 Βρυσούλες – Λίμνα
3 Βρυσούλες – Στέγαστρο – Δραγουνέρα
4 Άνω Πιτσά – Λαταριά – Ανάληψη Κορφιώτισσας
5 Σοφιανά – Παναγία Θεοτόκος
6 Παναγία Θεοτόκος – Μαύρο όρος Καρυάς
7 Αητοράχη – Μικρό Μαύρο όρος
8 Άγιοι Θεόδωροι (Καρυάς) – Δαλαμανάρα – Αητοράχη – Δρόμος προς Σοφιανά
9 Δαλαμανάρα – Μικρό Μαύρο όρος – Διασταύρωση προς Μαύρο όρος
10 Δρόμος Καρυάς – Μαύρο όρος (Σκούφια)
11 Καρυά – Μπούτσι – Αμπέλια
12 Παλαιός δρόμος Καρυάς από Αγ. Θεόδωρο – Μητσουλέϊκα
13 Δρόμος Καρυάς – Γέρος – Δρόμος προς Ζήρεια
14 Μ.Σ. Τρικάλων (Αετοράχη) – Οροπέδιο Ζήρειας
15 Οροπέδιο Ζήρειας – Λιάκου κονάκια (Αέρας)
16 Κεφαλάρι – Δρόμος Α.Σ. Τρικάλων – Ζήρεια”
17 Κορύτες (Μάννας) – Ισιώματα
18 Κορύτες – Σάρες – Μπομπότα χωράφι
19 Ισιώματα – Μπομπότα χωράφι – Αλωνάκι
20 Διασταύρωση δρόμου Μάννα – Κεφαλάρι προς Άγιο Αθανάσιο – Τζάρα
21 Διασταύρωση δρόμου Μάννα – Κεφαλάρι προς Κεραία ΟΤΕ – Άγιο Αθανάσιο
22 Τζάρα ή Τριεθνές (Μάννας) – προς Κλημέντι (Στέγαστρο)
23 Διασταύρωση δρόμου Μάννας προς Βελίνα μέχρι Δεξαμενή Παναριτίου
Ε ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
1 Δρόμος Άγιος Προκόπιος – Καταφύγια (τμήμα βελτίωση)
2 Δρόμος Άγιος Προκόπιος – Καταφύγια (τμήμα βελτίωση)
3 Σοποτό – Κρύα βρύση – Τσαμέϊκα – Προφ. Ηλίας
4 Δρόμος Ποντών προς Πύργο
5 Δρόμοι αναδασώσεων Ποντών
6 Δρόμος προς Άγιο Πολύκαρπο (Συστάδα 8)
7 Δρόμος διασταύρωσης Ευρωστίνης – Οροπέδιο Ευρωστίνης
8 Δρόμοι οροπεδίου Ευρωστίνης
9 Αεροδρόμιο – Προφήτης Ηλίας (Πυροφυλάκειο)
10 Ξενοδοχείο Σαρ/χου – Παλαμάρι – Διάσελο – Βιγλατούρι
11 Ξενοδοχείο Σαρ/χου – Πουλιού βρύση – Κουβέλι
12 Δρόμος αναδασώσεων Γραμματικού – Επαρχιακός (Δέλτα Σαρ/χου)
13 Σαρ/χο – Άγιος Νικόλαος – Τρυπητή & Άγιος Νικόλαος – Δρόμος Αεροδρομίου
14 Περιφερειακός 3α (Κουβέλι – Δρόμος Ξενοδοχείου – Βιγλατούρι)
15 Δρόμοι προσπέλασης συστ.3β [Επ/κός (Δέλτα Σαρ/χου) – Κορύτες – Επ/κός (Γραμματικού)] 16 Επαρχιακός (Γραμματικού) – Περιφερειακός αναδασώσεων – ρέμα
17 Δρόμος Σαρ/χου – Κερασάρι (συστάδα 2α)
18 Δέλτα Ταρσού – Εκτροφείο θηραμάτων Σαρ/χου
19 Δρόμος εκτροφείου – Συστάδα 2α (Τρύπα αλεπούς)
20 Δέλτα Ταρσού – Συστάδα 2α
21 Δρόμοι προσπέλασης συστ. 4α (Δοκίμι – Καρυώτικο & παρακλάδια)
22 Δοκίμι – Περιφερειακός αναδασώσεων προς Προφήτη Ηλία
23 Δρόμος προσπέλασης συστ. 5α
24 Οροπέδιο Ευρωστίνης – Δασάκια
Φ ΦΕΝΕΟΥ

1 Μάτι – Γούβες
2 Διάσελο Σαϊτά – Παλιοχώρι (Τριανταφυλιά)
3 Λούζι (Άγιος Παντελεήμωνας) – Διάσελο Σαϊτά (Συντήρηση μόνο 9 χλμ)
4 Διάσελο Σαϊτά – Σαϊτά
5 Βαρκούλια – Αγ. Βαρβάρα (Μωσιά)
6 Μεσσινό – Έριζα
7 Γκούρα – Αγ. Νικόλαος (Σκαφιδιά)
8 Ξερόλακκα – Τσουρούμπι
9 Πανόραμα – Κυνηγ. Διάσελο – Χαλιόβρυση
10 Αηλιάς Πανοράματος – Σκλίβα
11 Άγιος Νικόλαος Πανοράματος – Κέρκυνα – Τουρκόβρυση
12 Καστανοβούνι
13 Κερασιά – Λίμνη
14 Αηλιάς – Κερασιά
15 Φενεός – Βαγενόλακα – Αγ.Νικόλαος (Ζαρούχλας)
16 Άγιος Νικόλαος (Ζαρούχλας) – Φαρόκαμπος
17 Αητοφωλιά – Πριόνι – Προστατευτικό Φενεού
18 Αητοφωλιά – Πριόνι – Προστατευτικό Φενεού
19 Κλειδίρι – Παλιοχώρι – Φενεός (Σιβίστα)
20 Παλιοχώρι – Παναγία Βράχου
21 Χάβος Ταρσού
22 Στενό – Λιάκου Κονάκια (Αέρας)
23 Λιάκου Κονάκια (Αέρας) – Σκαφιδιά (Άγιος Νικόλαος)
για τις μέρες και ώρες που υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς με δείκτη επικινδυνότητας
4 και 5, της αντιπυρικής περιόδου 2020, όπως αυτές απεικονίζονται στο συνημμένο απόσπασμα της
Google Earth που ακολουθεί.
Από την προηγούμενη θα δημοσιοποιείται ο ημερήσιος χάρτης κινδύνου πυρκαγιών στην αρχική
σελίδα του ιστοτόπου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη (www.gscp.gr), όπου θα παρουσιάζονται οι περιοχές που θα εφαρμόζεται η απαγόρευση
κυκλοφορίας οχημάτων και εκδρομέων, επισημαίνοντας την κατάσταση κινδύνου 4 (πολύ υψηλή) και
5 (κατάσταση συναγερμού).
Στην απαγόρευση δεν συμπεριλαμβάνονται: 1) η κυκλοφορία στα επαρχιακά και κύρια δημοτικά
δίκτυα που συνδέουν και εξυπηρετούν τους οικισμούς, που βρίσκονται εντός των συγκεκριμένων
περιοχών, 2) τα άτομα που η δραστηριότητά τους σχετίζεται με τις προαναφερόμενες περιοχές,
πράγμα που οφείλουν να περιορίσουν στο άκρως απαραίτητο τις δραστηριότητές τους για το
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και να τηρούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα της Πυροπροστασίας και
των Πυροσβεστικών Διατάξεων.
Δελτίο τύπου θα εκδίδεται από την προηγούμενη από το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη για την
ενημέρωση του κοινού, το οποίο θα αποστέλλεται και στις Υπηρεσίες μέσω τηλεομοιότυπου (fax) ή
e-mail.
Παρακαλούμε τους αποδέκτες να ενεργήσουν καταλλήλως, και σύμφωνα με την αρμοδιότητά
τους, για την σήμανση και τον έλεγχο των προαναφερθέντων περιοχών, καθώς και την ενημέρωση
των κατοίκων.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΙΟΛΗΣ

Α) ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.
Κορινθίας 2713-6011601 giolis@ppel.gov.gr
2. Διοικητής Σχολής
Μηχανικού Λουτρακίου

27440-65005 smx@army.gr
sxolimix@gmail.com

3. Διευθυντής Αστυνομικής
Δ/νσης Κορινθίας

27410-81444 adkorinthias@astynomia.gr
4. Λιμενάρχης Λ/Χ Κορίνθου 27410-85089 korinthos@hcg.gr
5. Διοικητής Π.Υ. Κορίνθου 27410-73065 korinth@psnet.gr
6. Π.Υ. Κιάτου 27420-20054 kiato@psnet.gr
7. Π.Υ. Κλιμάκιο Περαχώρας 27440-79430 –
8. Π.Υ. Κλιμάκιο Ευρωστίνης
9. Δ/νση Δασών Κορινθίας 27410-26674 ddkor@5070.syzefxis.gov.gr
10. Δασαρχείο Κορίνθου 27410-29442 ddkor@5072.syzefxis.gov.gr
11. Δασονομείο Κιάτου 27420-28280
12. Δασαρχείο Ξυλοκάστρου 27430-24012 ddkor@5071.syzefxis.gov.gr
13. Διασωστικό Σώμα
Κορινθίων «ΠΗΓΑΣΟΣ»

– info.pigasos@gmail.com

14. Οργάνωση Εθελοντών
Σολυγείας

– sklempetsanis@gmail.com

15. Σύλλογος Πυροπροστασίας
Δασών, Τμήμα Κορίνθου

– pyroprostasiakorinthou@gmail.com

16. Εθελοντές Περιβάλλοντος
Χιλιομοδίου ‘SOSTE TO’

27410-99620 raditsask@gmail.com

17. Περιβαλλοντικός &
Πολιτιστικός Σύλλογος
Αθικίων

27410-39796 mar.panagopoulos@gmail.gr

18. Σύλλογος Εθελοντών
Δασοπροστασίας Δημοτικής
Ενότητας Γαλατακίου

27410-33090 steliosloutra@yahoo.gr

19. Επ.Ομ.Ε.Α. Επίλεκτη
Ομάδα Ειδικών Αποστολών
Δήμου Βέλου – Βόχας

27420-25440 epilektivelouvoxas@gmail.com

20. Κυνηγετικός Σύλλογος
Κορίνθου

27410-25116 kynsylkor@yahoo.gr

21. Ελληνικός Ερυθρός
Σταυρός – Σαμαρείτες

27410-24998 korinthos@samarites.gr

22. Ομάδα διάσωσης
Κορινθίας

27440-66588 omadadiasosiskorinthias@gmail.com

23. ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Αντιδήμαρχος Πολιτικής
Προστασίας

27413-61044 info@korinthos.gr

Υπεύθυνος Γραφείου Πολιτικής
Προστασίας

27410-27544 – 004

o.soukouli@gmail.com

24. ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
Αντιδήμαρχος Πολιτικής
Προστασίας

27440-67978
27440-64858 kpanteleou@yahoo.gr

Υπεύθυνος Γραφείου Πολιτικής
Προστασίας

27440-67978
27440-62170 miltosloutraki@yahoo.co.uk

25. ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ
Αντιδήμαρχος Πολιτικής
Προστασίας

27410-52303

Υπεύθυνος Γραφείου Πολιτικής
Προστασίας 2742034000

pvam@vochas.gov.gr
perpp@vochas.gov.gr

26. ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Αντιδήμαρχος Πολιτικής
Προστασίας

27420-23562 d-sikyon@otenet.gr

Υπεύθυνος Γραφείου Πολιτικής
Προστασίας

27420-21103 dhmos123@hotmail.com

27. ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ
Αντιδήμαρχος Πολιτικής
Προστασίας 27463-60134 nemeaota@otenet.gr
Υπεύθυνος Γραφείου Πολιτικής
Προστασίας 27463-60134 imytta@nemea.gr
28. ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
Αντιδήμαρχος Πολιτικής
Προστασίας

27430-28261
27430-29100 info@xylokastro.gov.gr

Υπεύθυνος Γραφείου Πολιτικής
Προστασίας

27430-28261 aandrikop@xylokastro.gov.gr

29. Εκπρόσωπος Εταιρείας
«ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ» 22960-95494 tprokos@ olympiaoperation.gr
30. Εκπρόσωπος Εταιρείας
«ΜΟΡΕΑΣ» 27105-62007 vvegiri@ moreas.com.gr
31. Υπεύθυνος ΕΡΓΟΣΕ 210-5283448

32. Μ.Μ.Ε.

Β) ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γραφείο Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας Ευαγγελιστρίας 2, 105 63

Αθήνα

210-3448122

2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας &
Ιονίου – Δ/νση Πολιτικής Προστασίας

Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών, 264
42 Πάτρα

2610-461434

3. Γραφείο Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πλ. Εθνάρχου Μακαρίου, 221

31 Τρίπολη

2713-601161